Transactions for Ledger  [Go SDK]

This endpoint represents successful transactions in a given ledger.

Request

GET /ledgers/{id}/transactions{?cursor,limit,order,include_failed}

Arguments

name notes description example
id required, number Ledger ID 697121
?cursor optional, default null A paging token, specifying where to start returning records from. 12884905984
?order optional, string, default asc The order in which to return rows, “asc” or “desc”. asc
?limit optional, number, default 10 Maximum number of records to return. 200
?include_failed optional, bool, default: false Set to true to include failed transactions in results. true

curl Example Request

curl "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121/transactions?limit=1"

JavaScript Example Request

var DigitalBitsSdk = require('digitalbits-sdk');
var server = new DigitalBitsSdk.Server('https://frontier.testnet.digitalbits.io');

server.transactions()
 .forLedger("697121")
 .limit("1")
 .call()
 .then(function (accountResults) {
  console.log(accountResults.records)
 })
 .catch(function (err) {
  console.log(err)
 })

Response

This endpoint responds with a list of transactions in a given ledger. See transaction resource for reference.

Example Response

{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121/transactions?cursor=&limit=10&order=asc"
  },
  "next": {
   "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121/transactions?cursor=2994111896367104&limit=10&order=asc"
  },
  "prev": {
   "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121/transactions?cursor=2994111896358912&limit=10&order=desc"
  }
 },
 "_embedded": {
  "records": [
   {
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/264226cb06af3b86299031884175155e67a02e0a8ad0b3ab3a88b409a8c09d5c"
     },
     "account": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/accounts/GAIH3ULLFQ4DGSECF2AR555KZ4KNDGEKN4AFI4SU2M7B43MGK3QJZNSR"
     },
     "ledger": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121"
     },
     "operations": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/264226cb06af3b86299031884175155e67a02e0a8ad0b3ab3a88b409a8c09d5c/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "effects": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/264226cb06af3b86299031884175155e67a02e0a8ad0b3ab3a88b409a8c09d5c/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "precedes": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions?order=asc&cursor=2994111896358912"
     },
     "succeeds": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions?order=desc&cursor=2994111896358912"
     }
    },
    "id": "264226cb06af3b86299031884175155e67a02e0a8ad0b3ab3a88b409a8c09d5c",
    "paging_token": "2994111896358912",
    "successful": true,
    "hash": "264226cb06af3b86299031884175155e67a02e0a8ad0b3ab3a88b409a8c09d5c",
    "ledger": 697121,
    "created_at": "2019-04-09T20:14:25Z",
    "source_account": "GAIH3ULLFQ4DGSECF2AR555KZ4KNDGEKN4AFI4SU2M7B43MGK3QJZNSR",
    "source_account_sequence": "4660039994869",
    "fee_charged": 100,
    "max_fee": 100,
    "operation_count": 1,
    "envelope_xdr": "AAAAABB90WssODNIgi6BHveqzxTRmIpvAFRyVNM+Hm2GVuCcAAAAZAAABD0AB031AAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAFIMRkFZ9gZifhRSlklQpsz/9P04Earv0dzS3MkIM1cYAAAAXSHboAAAAAAAAAAABhlbgnAAAAEA+biIjrDy8yi+SvhFElIdWGBRYlDscnSSHkPchePy2JYDJn4wvJYDBumXI7/NmttUey3+cGWbBFfnnWh1H5EoD",
    "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
    "result_meta_xdr": "AAAAAQAAAAIAAAADAAqjIQAAAAAAAAAAEH3Rayw4M0iCLoEe96rPFNGYim8AVHJU0z4ebYZW4JwBOLmYhGq/IAAABD0AB030AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAqjIQAAAAAAAAAAEH3Rayw4M0iCLoEe96rPFNGYim8AVHJU0z4ebYZW4JwBOLmYhGq/IAAABD0AB031AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAMACqMhAAAAAAAAAAAQfdFrLDgzSIIugR73qs8U0ZiKbwBUclTTPh5thlbgnAE4uZiEar8gAAAEPQAHTfUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAAAQfdFrLDgzSIIugR73qs8U0ZiKbwBUclTTPh5thlbgnAE4uYE789cgAAAEPQAHTfUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqMhAAAAAAAAAAAUgxGQVn2BmJ+FFKWSVCmzP/0/TgRqu/R3NLcyQgzVxgAAABdIdugAAAqjIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMACqMgAAAAAAAAAAAQfdFrLDgzSIIugR73qs8U0ZiKbwBUclTTPh5thlbgnAE4uZiEar+EAAAEPQAHTfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAAAQfdFrLDgzSIIugR73qs8U0ZiKbwBUclTTPh5thlbgnAE4uZiEar8gAAAEPQAHTfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "memo_type": "none",
    "signatures": [
     "Pm4iI6w8vMovkr4RRJSHVhgUWJQ7HJ0kh5D3IXj8tiWAyZ+MLyWAwbplyO/zZrbVHst/nBlmwRX551odR+RKAw=="
    ]
   },
   {
    "memo": "2A1V6J5703G47XHY",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/f175108e5c64619705b112a99fa32884dfa0511d9a8986aade87905b08eabe5b"
     },
     "account": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/accounts/GAZ4A54KE6MTMXYEPM7T3IDLZWGNCCKB5ME422NZ3MAMTHWWP37RPEBW"
     },
     "ledger": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121"
     },
     "operations": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/f175108e5c64619705b112a99fa32884dfa0511d9a8986aade87905b08eabe5b/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "effects": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/f175108e5c64619705b112a99fa32884dfa0511d9a8986aade87905b08eabe5b/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "precedes": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions?order=asc&cursor=2994111896363008"
     },
     "succeeds": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions?order=desc&cursor=2994111896363008"
     }
    },
    "id": "f175108e5c64619705b112a99fa32884dfa0511d9a8986aade87905b08eabe5b",
    "paging_token": "2994111896363008",
    "successful": true,
    "hash": "f175108e5c64619705b112a99fa32884dfa0511d9a8986aade87905b08eabe5b",
    "ledger": 697121,
    "created_at": "2019-04-09T20:14:25Z",
    "source_account": "GAZ4A54KE6MTMXYEPM7T3IDLZWGNCCKB5ME422NZ3MAMTHWWP37RPEBW",
    "source_account_sequence": "2994107601387521",
    "fee_charged": 100,
    "max_fee": 100,
    "operation_count": 1,
    "envelope_xdr": "AAAAADPAd4onmTZfBHs/PaBrzYzRCUHrCc1pudsAyZ7Wfv8XAAAAZAAKoyAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAQMkExVjZKNTcwM0c0N1hIWQAAAAEAAAABAAAAADPAd4onmTZfBHs/PaBrzYzRCUHrCc1pudsAyZ7Wfv8XAAAAAQAAAADMSEvcRKXsaUNna++Hy7gWm/CfqTjEA7xoGypfrFGUHAAAAAAAAAAAhFKDAAAAAAAAAAAB1n7/FwAAAEBJdXuYg13Glzx1RinVCXd/cc1usrhU/0f5HFZ7lyIR8kS3T6PRrW78TQDNqXz+ukUiPwlB1A8MqxoW/SAL5FIB",
    "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAA=",
    "result_meta_xdr": "AAAAAQAAAAIAAAADAAqjIQAAAAAAAAAAM8B3iieZNl8Eez89oGvNjNEJQesJzWm52wDJntZ+/xcAAAAXSHbnnAAKoyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAqjIQAAAAAAAAAAM8B3iieZNl8Eez89oGvNjNEJQesJzWm52wDJntZ+/xcAAAAXSHbnnAAKoyAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABAAAAAMACqMgAAAAAAAAAADMSEvcRKXsaUNna++Hy7gWm/CfqTjEA7xoGypfrFGUHAAAAANViducAABeBgAAoRQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAADMSEvcRKXsaUNna++Hy7gWm/CfqTjEA7xoGypfrFGUHAAAAAPZ3F6cAABeBgAAoRQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMACqMhAAAAAAAAAAAzwHeKJ5k2XwR7Pz2ga82M0QlB6wnNabnbAMme1n7/FwAAABdIduecAAqjIAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAAAzwHeKJ5k2XwR7Pz2ga82M0QlB6wnNabnbAMme1n7/FwAAABbEJGScAAqjIAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMACqMgAAAAAAAAAAAzwHeKJ5k2XwR7Pz2ga82M0QlB6wnNabnbAMme1n7/FwAAABdIdugAAAqjIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAAAzwHeKJ5k2XwR7Pz2ga82M0QlB6wnNabnbAMme1n7/FwAAABdIduecAAqjIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "memo_type": "text",
    "signatures": [
     "SXV7mINdxpc8dUYp1Ql3f3HNbrK4VP9H+RxWe5ciEfJEt0+j0a1u/E0Azal8/rpFIj8JQdQPDKsaFv0gC+RSAQ=="
    ]
   },
   {
    "memo": "WHALE",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/83b6ebf4b3aec5b36cab14ae0f438a23487746857903a9e0bb002564b4641e25"
     },
     "account": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/accounts/GABRMXDIJCTDSMPC67J64NSAMWRSYXVCXYTXVFC73DTHBKELHNKWANXP"
     },
     "ledger": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/ledgers/697121"
     },
     "operations": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/83b6ebf4b3aec5b36cab14ae0f438a23487746857903a9e0bb002564b4641e25/operations{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "effects": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions/83b6ebf4b3aec5b36cab14ae0f438a23487746857903a9e0bb002564b4641e25/effects{?cursor,limit,order}",
      "templated": true
     },
     "precedes": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions?order=asc&cursor=2994111896367104"
     },
     "succeeds": {
      "href": "https://frontier.testnet.digitalbits.io/transactions?order=desc&cursor=2994111896367104"
     }
    },
    "id": "83b6ebf4b3aec5b36cab14ae0f438a23487746857903a9e0bb002564b4641e25",
    "paging_token": "2994111896367104",
    "successful": true,
    "hash": "83b6ebf4b3aec5b36cab14ae0f438a23487746857903a9e0bb002564b4641e25",
    "ledger": 697121,
    "created_at": "2019-04-09T20:14:25Z",
    "source_account": "GABRMXDIJCTDSMPC67J64NSAMWRSYXVCXYTXVFC73DTHBKELHNKWANXP",
    "source_account_sequence": "122518237256298",
    "fee_charged": 100,
    "max_fee": 100,
    "operation_count": 1,
    "envelope_xdr": "AAAAAAMWXGhIpjkx4vfT7jZAZaMsXqK+J3qUX9jmcKiLO1VgAAAAZAAAb24AAppqAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAFys/kkAAAABAAAABVdIQUxFAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAKrN4k6edFMb0WEyPzEEjWUAji0pvvALw+BAH4OnekA5AAAAAAcnDgAAAAAAAAAAAYs7VWAAAABAYd9uIm+TjIcAjTU90YJoNg/r+6PU3Uss7ewUb1w3yMa+HyoSvDq8sDz/SYmDBH7F+0ACIeBF4kkVEKVBJMh0AQ==",
    "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
    "result_meta_xdr": "AAAAAQAAAAIAAAADAAqjIQAAAAAAAAAAAxZcaEimOTHi99PuNkBloyxeor4nepRf2OZwqIs7VWAAJBMYWVFGqAAAb24AApppAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAqjIQAAAAAAAAAAAxZcaEimOTHi99PuNkBloyxeor4nepRf2OZwqIs7VWAAJBMYWVFGqAAAb24AAppqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwAAAAMACqMhAAAAAAAAAAADFlxoSKY5MeL30+42QGWjLF6ivid6lF/Y5nCoiztVYAAkExhZUUaoAABvbgACmmoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAAADFlxoSKY5MeL30+42QGWjLF6ivid6lF/Y5nCoiztVYAAkExhSKjioAABvbgACmmoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqMhAAAAAAAAAACqzeJOnnRTG9FhMj8xBI1lAI4tKb7wC8PgQB+Dp3pAOQAAAAAHJw4AAAqjIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMACqMfAAAAAAAAAAADFlxoSKY5MeL30+42QGWjLF6ivid6lF/Y5nCoiztVYAAkExhZUUcMAABvbgACmmkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACqMhAAAAAAAAAAADFlxoSKY5MeL30+42QGWjLF6ivid6lF/Y5nCoiztVYAAkExhZUUaoAABvbgACmmkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
    "memo_type": "text",
    "signatures": [
     "Yd9uIm+TjIcAjTU90YJoNg/r+6PU3Uss7ewUb1w3yMa+HyoSvDq8sDz/SYmDBH7F+0ACIeBF4kkVEKVBJMh0AQ=="
    ],
    "valid_after": "1970-01-01T00:00:00Z",
    "valid_before": "2019-04-09T20:19:21Z"
   }
  ]
 }
}

Possible Errors

 • The standard errors.
 • not_found: A not_found error will be returned if there is no ledgers whose sequence matches the id argument.

Edit this doc in GitHub

THE FUTURE OF LOYALTY STARTS HERE

Stay up to date on the latest happenings at DigitalBits. Get the latest news.